**تلفن تماس:** 02122532536 **کد پستی:** 1671943111 **نشانی: ** تهران، بزرگراه رسالت، خيابان استاد حسن بنای شمالی، مقابل مرکز تلفن شهيد تندگويان، پلاک ٦٠٣