فخرالدین انوار

فخرالدین انوار

صاحب امتیاز و مدیر عامل

آریا شکوهی اقبال

آریا شکوهی اقبال

مشاور حوزه هنرهای تجسمی

علی دهباشی

علی دهباشی

مشاور حوزه فرهنگ وادبیات

ناصرعلی سعادت

ناصرعلی سعادت

مشاور حوزه فناوری اطلاعات

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی

مشاور حوزه گرافیک و هنرهای تجسمی

مهدی افشار

مهدی افشار

مشاور حوزه فرهنگ وادبیات

بهروز ترابی

بهروز ترابی

مشاور حوزه فناوری اطلاعات

پرهام وفائی

پرهام وفائی

برنامه ریزی، سیستم و تدوین