مجسمه ها (اثر هنری)

مجسمه ها

عوامل

محمود دولت آبادی (نویسنده)

محمدرضا شجریان (خواننده)

شهرام ناظری (خواننده)

هوشنگ ابتهاج (شاعر)