مرغ خوش خوان (اثر هنری)

مرغ خوش خوان

عوامل

محمدرضا شجریان (خواننده)