هزار آوا (اثر هنری)

هزار آوا

عوامل

کریم قربانی (نوازنده)

حسن ناهید (نوازنده)

بیژن بیژنی (نوازنده)