شبنم صحرایی (اثر هنری)

شبنم صحرایی

عوامل

حسن ناهید (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)