در گلستانه (اثر هنری)

در گلستانه

عوامل

اردشیر کامکار (نوازنده)

کریم قربانی (نوازنده)

شهرام ناظری (خواننده)

احمدرضا احمدی (گوینده)