انعکاسRiflessi. نوازندگی نوین افروز و دکلمه Giancarlo Sbragia (اثر هنری)