زردی خزان (اثر هنری)

زردی خزان

عوامل

اردشیر کامکار (نوازنده)

کریم قربانی (نوازنده)

پشنگ کامکار (نوازنده)

حمید متبسم (نوازنده)