باله ی شهرزاد-۲۰۰۱ شب (اثر هنری)

باله ی شهرزاد-۲۰۰۱ شب

عوامل

اردشیر کامکار (نوازنده)

حسن ناهید (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)