فریدون جنیدی


تاریخ تولد: 1318/01/20
تاریخ شروع مصاحبه: 1398/04/09
تاریخ پایان مصاحبه: 1398/04/23
شاهنامه پژوه
نویسنده

فریدون جنیدی بیستم فروردین ۱۳۱۸ در منطقه کوهستانی ریوند نیشابور در خراسان به دنیا آمد

جنیدی ایرانشناس؛ نویسنده و مدرس دانشگاه و از پژوهندگان فرهنگ و زبانهای باستانی است. زمینه تخصصی فعالیت او شاهنامهپژوهی است. او در سال ۱۳۵۸، بنیاد نیشابور را بنیان نهاد و اکنون مدیر بنیاد نیشابور است. جنیدی برای ویرایش شاهنامه فردوسی سالها وقت صرف کردهاست تا بنا به نظر خود بیتهای افزوده شاهنامه را از آنها جدا کند و نسخه ویراستهای از شاهنامه منتشر کند

جنیدی سالها استاد دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و کرمان بوده و به آموزش زبانهای باستان و شاهنامه میپرداخته است. سپس به دلیل تضاد رویکرد دانشگاه با اندیشههایش فقط به تدریس آزاد پرداخت. اکنون نیز به صورت رایگان به آموزش زبانهای باستانی ایران و برگزاری انجمنهای شاهنامهخوانی، شاهنامهشناسی و شاهنامهپژوهی در بنیاد نیشابور مشغول است.

وی از سال ۱۳۶۴ چند شماره مجله پژوهشنامه فرهنگ ایران را نیز منتشر کرده است

 

 آثار:

 

ویرایش شاهنامه فردوسی (دورة شش جلدی)

کاپیتولاسیون و ایران سال 1290 شمسی، نوشتهء دکتر محمد مصدق، با مقدمه و حواشی و تعلیقات فریدون جنیدی

نامه پهلوانی خودآموز خط و زبان پهلوی ساسانی و اشکانی،

زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایهٔ گفتارهای ایرانی

فرهنگ هزوارشهای پهلوی

داستانهای رستم پهلوان (مجموعه یازده جلدی)

زروان، سنجش زمان در ایران باستان (درباره مناسبتهای روزها و ماههای سال در ایران باستان)

فضل بن شادان نیشابوری و نبرد اندیشهها در ایران پس از اسلام، چاپ نخست ۱۳۶۰

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 1: جلسه دوم مصاحبه
قسمت 3: جلسه سوم مصاحبه