جواد مجابی


تاریخ تولد: 1318/07/22
محل تولد: ایران - قزوين - قزوين
تاریخ شروع مصاحبه: 1394/02/02
تاریخ پایان مصاحبه: 1394/06/04
روزنامه‌نگار
شاعر
منتقد ادبی
نقاش
نویسنده
محمد علی سجادی
محمود دولت آبادی
غلامحسین ساعدی
احمد شاملو
احمد وثوق احمدی
قطب الدین صادقی
جلال آل احمد
رضا براهنی
علی بهزادی
محمد حقوقی
ناصر زراعتی
محمد علی سپانلو
عمران صلاحی
سیروس طاهباز
رضا مافی
علی دهباشی
هوشنگ گلشیری
پرویز شاپور
سیمین بهبهانی
محمدرضا شفیعی کدکنی
محمد مختاری
محمد شمس لنگرودی

کارنامۀۀ جواد مجابی درفرهنگ ایران

• جواد مجابي فرزند سیداشرف مجابي و عذرا جوادي /22 مهر 1318/ قزوین / لیسانس قضائي ودكتري اقتصاد
دانشگاه تهران ودرنگ در رشتۀۀ مجسمه سازی دانشکده هنرهای زیبا وپرداختن جدی به طراحی ونقاشی/
شاعری /نویسندگی / نقدونظر ادبی وهنری / روزنامه نگاری / پژوهش تاریخ نگرانه / طنزاندیشی/ وفعال
اجتماعی .
• همسر : ناستین ) آسیه جوادي_ ازدواج در 9 مهر 43( / دختر: پوپك مجابي _تولد 1345 / پسر : حسین
مجابي _ تولد 1353. فخرنگارنده ، از نسبت برادری با حسین مجابی نقاش فقید است .
• كارمند دادگستري وبعد فرهنگ وهنر از1 340 تا 1357 ) بی ادعای خدمت گزاری دولت به علت عدم حضور
در اداره (/ اخراج از سه شغل در سال 58 وخانه نشینی بی منتهائی که مایۀۀ آفرینش آثاربسیارشد .
• روزنامه نگاری از 15 سالگی ) درصدای قزوین ( تا حاال . دبیر بخش فرهنگي روزنامه اطالعات از
1347تا1358 / سردبیر دنیاي سخن / ازدبیران تكاپو وگردشگري وجنگ پیشتاز وهمکاری با جهان نو / خوشه
/ فردوسی و روزنامه های نیمه مستقل دهۀۀ 60 به بعد / فعالیت در کانون نویسندگان ایران از 1347 /
• نقاشی کردن که از پنج سالگی شروع شد وهنوز ادامه دارد/ و ادامۀۀ شعر از دهۀۀ سی / و کوشیدن در داستان
کوتاه و رمان از دهۀۀ 50 تا کنون . درحال حاضر بیشتربه یادداشت های طنزآمیز وشعر می پردازد .
• ایجاد تعادل شکننده ای بین عزلت کافی برای خلق اثر و حضور فعال درجمع معاصران وپرداختن به فرهنگ نو./
نقد هنرهای تجسمی که از آشنائی با هنرنو ) در1337 ( شروع شد و از 43 مقاالت هنری منتشر شده .
• جوایز : جایزه فروغ براي روزنامه نگاري سال 54/ جایزه بیژن جاللي براي نقد سال 82/ جایزه آرش جشنواره
تیرگان 2008) تورنتو (
• سفرهای متعدد به دعوت جشنواره هاو مراکز فرهنگی کشورهای گوناگون برای شعروقصه خوانی یا سخنرانی
ازجمله دعوت به مرکز پن نیویورک و کنگرۀۀ یادبودشاملو ، حتا سفر 21نفره به ارمنستان با اتوبوس عازم ته
دره .
• درهشتاد ودو سالگی باحدود 80کتاب ، با فروتنی نوآموزفرهنگ ایرانشهر ست ونوشتن تنها دلخوشی اوست.
بیش از سی مجموعۀۀ شعر – دوازده رمان – پانزده مجموعه داستان کوتاه – ده ها مجموعه مقاله ، شناخت نامه
، مقدمه بر مجموعه های نقاشی و آثارتجسمی دارد .
• رهین لطف وتوجه ملت فرهنگ پرورکشورش است ، با حفظ استقالل فکری ودوری از هرقدرتی سوای مردم.
• تعدادی از کتاب های او عبارتند از :
• شعر :
شعرها : فصلي براي تو /زوبیني بر قلب پائیز /پرواز درمه /بر بام بم /سفرهاي مالح رؤیا /پوپكانه /شیدائي ها/دري به
شادخوئي /شعربلند تأمل /شعرهاي من براي پوپك /به نسیم صبح فردا /كالم غایب /خاطرات ماربي یا /ترانه هاي مجوسان
/شاهین این زمستان /درگردش بیشه هاي تابستان /وطن روي كاغذ/شعرامروز خیابان/عاشقانه های جواد مجابی /سوار
قطار فردا /روزجشن کلمات /شعربیست وشش /دراین اتاق ها /سربر خط عاشقی /گزینۀۀ اشعار جواد مجابی /هنوز ای وطن
!/روزنامۀۀ مرد عزلت گزین /آسمان مضطرب /کالغ جوان /روزگارکرونائی ما / افق انفجار
• رمان:
شهربندان /شب ملخ ) شاعر درمیدان جنگ (/مومیائي /باغ گم شده ) فردوس مشرقي ( /عبورازباغ قرمز ) از قلعه تا
سرحد ( /ج ) عبید بازمي گردد( /برج هاي خاموشي ) بنفشه های سراشیب (/لطفا درب را ببندید ) دروازه (/دراین هوا
/دراین تیمارخانه ) در طویلۀۀ دنیا ( /گفتن در عین نگفتن /ایاالت نیست در جهان
• داستان کوتاه :
من وایوب غروب/كتیبه /دیوساران/ قصه ي روشن /ازدل به کاغذ/یادداشت هاي آدم پرمدعا /آقاي ذوزنقه /یادداشت
هاي بدون تاریخ /شب نگاره ها /روایت عور /جونم واست بگه /بغل کردن دنیا / عین حب نبات /به قول مردم گفتنی /
شوخی های بی مرز ) درچند جلد ( • داستان کودکان :
پسرك چشم آبي /سیبو وساركوچولو /پنیر باالي درخت /خانه ام دریاست /نرگس در آینه /كاشكي
• نقد ونظر :
آینه ي بامداد /شناخت نامه شاملو /سخن درحلقة زنجیر/شناخت نامه ساعدي /نگاه كاشف گستاخ /شكل نوشتنم هستم
/نام ها بین سكوت وصدا /تبعید نویسنده از نوشته ها / س ایه دست /اردشیر وشباهت هاي ناگزیر /پیشگامان نقاشي معاصر
ایران ) جلد اول ( /تاریخ طنزادبي ایران ) دومجلد (/نودسال نوآوری در هنر تجسمي ایران ) دومجلد ( /دویست نقاش
وتندیسگر ) برای دفتر نشر هنر (/سرآمدان هنر نو /فلزكاري درایران /تنانگی وتوهم /روزگارهنرمند ما /اردشیر نامه )
مقدمۀۀمفصل برای مجموعه آثار اردشیر محصص ) آمریکا (/ مقدمه هایی تحلیلی براي مجموعه آثار هنرمندان معاصر
ایران / مجموعه نقاشي هاي : حجت هللا شكیبا / قاسم حاجي زاده / پروانه اعتمادي / پرویز تناولي / محمدرضا آتش زاد
/ احمد وثوق احمدي / ژازه تباتبائي / ایران درودي / بهزاد شیشه گران / علي اكبر صادقي / علی اکبر صفائیان / علي
رضا اسپهبد / امین هللا رضائي / كامبیز درم بخش / محسن احمد وند / نورالدین زرین کلک / صادق بریرانی / میشا
شهبازیان / امیر محمد قاسمی زاده / و . . . /گفتگوي علي شروقي با جواد مجابي درسري تاریخ شفاهي /كنارغیب
ایستاده ام /خاطرات نسل آخر ) ادامۀۀ تاریخ شفاهی درسه مجلد ( / اي قوم به حج رفته
• فیلم :
پسرك چشم آبي )کارگردان حسن لطفي ( دربارۀۀ زندگینامه وآثار مجابي /شکل نوشتن ) کارگردان جمشید برزگر ( / گفتگو
با مجابي ) ساختۀۀ ابراهیم نبوي ( به سفارش گفتگوي تمدن ها /فیلم كوتاه ) ساخته ي عبدهللا ناظمي ( /فیلم کوتاه )
ساخته دکتر نجل رحیم ( /شركت در فیلم ها. گفتگو دربارة اردشیرمحصص ) ساخته ي بهمن مقصودلو ( و چندمصاحبه
دربارۀۀ احمدشاملو / غالمحسین ساعدی / بهجت صدر / غزاله علی زاده / حسین مجابی / عباس کیارستمی / اخوان /
ژازه طباطبائی / محمدرضا شجریان/ محمد احصائی وبعضی هنرمندان معاصر /فیلم چشم آبی براساس داستانی از نویسنده
) یک نمایش عروسکی هم ازهمین اثر اجراشده ( . جدا ازاین ها اسناد تصویری متعددی ازاو درایران ، اروپا وآمریکا
درزمینۀۀ هنرهای تجسمی ایران وادبیات معاصر وشخصیت های فرهنگی، موجوداست .
• فیلمنامه ونمایشنامه :
فیلمنامه مهمان كش /جنایت پنهان ونمایشنامه های شبح سدوم /روزگار عقل سرخ /تابوت سازان /دیوانگان بر ساحل
/ساتگین
• نقاشی :
بیش از سي اثر رنگ روغن وآب رنگ وصدها طرح جدي وكاریكاتور)که تا کنون به نمایش درنیامده اند(
نمایشگاه پرتره های جواد مجابی که هنرمندان معاصر ازاوساخته اند در گالری نشر ثالث به مناسبت 80سالگی .
• سی دی های صوتی و فضای مجازی :
برای بتهوون شش کتاب کودکان خوانده شده : ) پسرک چشم آبی / سیبو وسارکوچولو / پنیر باالی درخت / کاشکی /
نرگس در آینه / خانه ام دریاست . ( + شعرهای ) بربام بم / دربیشه های تابستان( + طنزهای )قصه جدبزرگوار /
گوشی دستت باشه : بخشی از عین حب نبات / روایت عور (
خواندن حجم قابل توجهی از اشعاروداستان ها وبخشی از رمان ها ویادداشت های طنزآمیز دراینستاگرام و نقل بخشی از
مصاحبه های فراوان نوشتاری / صوتی /تصویری وسخنرانی های متعدد در سایت شخصی وفضای دیجیتال
) که باکمک پوپک مجابی وهمکاری مرتضی بمانی میسر شد . (
فایل گزیده اشعار و فایل طنزقسمتی از بغل کردن دنیا نزد آهنگساز پیمان سلطانی به منظورتلفیق وانتشار .
برای موسسۀۀ فرهنگ وهنر _ رها_ شعرهائی خوانده شده که قراراست منتشر شودیا شده ؟ !
بیژن مفید و یارانش کاست و صفحه ای دراجرای پسرک چشم آبی پرداخته اند که اواسط دهۀۀ پنجاه توسط کانون پرورش
فکری منتشر شده . شعربلند"بربام بم" را چندبار در دهۀۀ شصت با موسیقی وبی موسیقی خوانده وبی اجازه تکثیر کرده است .

این یادداشت مختصر مفید در 22مهر ماه 1400 باکمال فروتنی محض اطالع ویادآوری مخاطبان احتمالی قلمی شد .
قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 4: فایل صوتی مصاحبه تکمیلی- روز اول
قسمت 5: فایل صوتی مصاحبه تکمیلی- روزدوم
قسمت 6: فایل صوتی مصاحبه تکمیلی- روز سوم