مسعود نیلی


تاریخ تولد: 1334/10/25
محل تولد: ایران - همدان - همدان
تاریخ شروع مصاحبه: 1401/05/11
تاریخ پایان مصاحبه: 1401/06/22
اقتصاددان
مدرس دانشگاه- حوزه علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: مسعود نيلی

تاریخ تولد: 1334/10/25همدان

سوابق تحصيلی:

 ليسانس مهندسي سازه از دانشگاه صنعتي شريف 1353-1359

فوق ليسانس برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي از دانشگاه صنعتي اصفهان 1362-1364

فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1370-1372

دکتري اقتصاد از دانشگاه منچستر انگستان 1372-1375

سوابق شغلی

مسئوليت های دولتی:

 مدير کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه 1365-1367

 معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه 1367-1370

 رئيس موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه 1375-1376

معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه 1376-1379

رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش، مديريت و برنامه ريزي 1392-1397 موسسه ذکرشده در بند 3 با تغيير نام

مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي 1397-1392


مسئوليتهای دانشگاهی

 مدير گروه اقتصاد دانشکدة مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف 1392-1379

 رئيس دانشکدة مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف 1390-1386

رئيس دانشکدة مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف 1398-1400

عضو هيات مميزه دانشگاه صنعتي شريف 1402-1400


کتب منتشره:

 اقتصاد ايران - سال 1376- انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه- مولف: مسعود نيلی

 استراتژی تو سعة صنعتی كشور - سال ،1382 مو سسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف- مولف: مسعود نيلی و همکاران

 تجربة تو سعة صنعتی در جهان - سال ،1384 مو سسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف - مولف: مسعود نيلی و عليرضا ساعدی

جغرافيای اقتصادی- صنعتی كشورهای منتخب جهان- سال ،1384 موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف- مولف: مسعود نيلی و همکاران

استراتژی توسعة حوزه های صنعتی - سال ،1384 موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف- مولف: مسعود نيلی و رحمان خاكبان

 اقتصاد ايران و معمای توسعه نيافتگی -سال ،1383 موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف - مولف: مسعود نيلی

 اقتصاد و عدالت اجتماعی چاپ اول سال 1386 تا چاپ سوم سال ،1390 نشر نی - مولف: مسعود نيلی با همکاری موسی غنی نژاد، محمد طبيبان، غلامعلی فرجادی

 مبانی اقتصاد -چاپ اول 1386 تا چاپ دهم ،1397 نشر نی- مولف: مسعود نيلی

 دولت و رشد اقتصادی در ايران- چاپ اول سال 1387تا چاپ چهارم سال ،1393 نشر نی- مولف: مسعود نيلی، حسن درگاهی، محمد كردبچه، فرهاد نيلی

ارزيابی پيامدهای اصلاح نظام يارانه انرژی -سال ،1389 انتشارات اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و كشاورزی تهران- مولف: مسعود نيلی و همکاران

نظام گسترش و نوسازی صنعتی -سال 1391 انتشارات سازمان مديريت صنعتی- مولف: مسعود نيلی و رضا عاليی

بهره وری صنعت ايران -سال 1392 انتشارات دنيای اقتصاد- مولف: مسعود نيلی، حسن درگاهی و سيد فرشاد فاطمی

تحليل عوامل تاثيرگذار بر عملکرد ميان مدت اقتصاد ايران - سال ،1393 انتشارات اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و كشاورزی تهران - مولف: مسعود نيلی و همکاران

مباحثی از اقتصاد كلان پيشرفته - سال 1393 موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف- مولف: مسعود نيلی

اقتصاد ايران به كدام سو میرود؟ - سال ،1394 انتشارات دنيای اقتصاد- مولف: مسعود نيلی و همکاران

اقتصاد ايران: چالشها و رويکرد د ستيابی به ر شد پايدار و ا شتغالزا – سال ،1396 انت شارات مو سسه عالی آموزش، پژوهش مديريت و برنامه ريزی - مولف: مسعود نيلی و حميد كردبچه

اقتصااد ايران: چگونگی گذر از ابر چالشها-جلد اول: تلفيق– ساال ،1396 انتشاارات موساساه عالی آموزش، پژوهش مديريت و برنامه ريزی - مولف: مسعود نيلی و همکاران

اقتصاد ايران: چگونگی گذر از ابر چالش ها-جلد دوم: خالصه های مديريت – سال ،1396 انتشارات موسسه عالی آموزش، پژوهش مديريت و برنامه ريزی - مولف: مسعود نيلی و همکاران

برنامه ريزی در ايران 1316-1356 –چاپ اول: سال 1396 تا چاپ دوم: سال -1397 نشر نی- مولف: مسعود نيلی و محسن كريمی

قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 4: فایل صوتی روز چهارم
قسمت 5: فایل صوتی روز پنجم
قسمت 6: فایل صوتی روز ششم