هارون یشایایی


محل تولد: ایران - تهران - تهران
تهیه کننده
فریدون شهبازیان
علیرضا داوودنژاد
ایرج راد
محمد رضا علیقلی
عباس گنجوی
تورج منصوری
احمد رضا درویش
مسعود جعفری جوزانی
حسین جعفریان
اکبر عبدی
عطاءالله حیاتی
قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه