فخری ملک پور


محل تولد: ایران - تهران - تهران
نوازنده
محمدرضا شجریان
میلاد کیایی
پرویز یاحقی
حسن کسائی
فرهنگ شریف
همایون شجریان
احمد عبادی
محمدعلی کشاورز
بیژن ترقی
علی تجویدی
فریدون مشیری
اسماعیل ادیب خوانساری
مرتضی محجوبی
قسمت 1: فخری ملک‌پور