جدیدترین‌ها

از منظر نگاه ما
بر ابتنای اصل آزادی بیان، آرته، بعنوان يك موسسه علمي و فرهنگي، خویشتن را متعهد می‌داند بی هیچ تصرفی گفتار و نوشتار مصاحبه شوندگان را که برخاسته از اندیشه ها، آموخته ها و تجربیات آنان است عرضه دارد. چه بر این باور است مخاطبان خود قادر به شناخت درست از نادرست هستند و آرته تنها نقش یک رسانه امين را ایفا می‌کند.